Odkrytá tajemství Matrixu aneb praktická cvičení 3

I v této části se budeme zabývat praktickým cvičením včetně zdůvodnění proč. Popíšeme zde další část cvičení a to přípravné cviky před vstupem do Bílého pásu a co dělat dál v Bílém pásu.

Rotační pole kolem hlavy

Cílem tohoto cvičení je ztlumení vlivu EGA (což z pohledu vývoje lidského jedince není zanedbatelné).

Toto cvičení bude následovat hned po cvičení prozáření všech vyšší energetických těl (dále jen VET), které bylo popsáno v článku „Odkrytá tajemství Matrixu aneb cesta ke svobodě 2“.

Rotační pole kolem hlavy

Představte si paprsek energie vlastního Ducha, jak proudí k Vám, k vaší hlavě, do Vaší korunní čakry (sedmé čakry). Nyní si představte, jak prozařujete energií Vašeho ducha levou mozkovou hemisféru a potom si stejně představte, jak prozařujete energií Vašeho ducha pravou mozkovou hemisféru.

Stejně jako na obrázku. Důležité je aby, byla každá mozková hemisféra prozářena samostatně, jako by hemisféry byly dvě polokoule oddělené od sebe vzduchovou mezerou.

Poznámka: Odlišné barevné zobrazení levé a pravé hemisféry je použito jenom pro lepší ilustraci a rozlišení. Nemá s technikou nic společného.

Nyní si představujte, jak začínají tyto obě energetická pole hemisfér rotovat kolem svislé osy, která se nachází ve vzduchové mezeře.

Pro upřesnění musíme dodat, že nerotuje každá polokoule samostatně, ale obě najednou jako by tvořily dohromady pomyslnou kouli. Výsledný efekt potom bude, že energetické pole, které prozařovalo levou mozkovou hemisféru bude prozařovat pravou mozkovou hemisféru a energetické pole, které prozařovalo pravou mozkovou hemisféru bude prozařovat levou mozkovou hemisféru. Tím, že budou tyto dvě samostatná energetická pole rotovat, budou střídavě prozařovat jednou levou a potom pravou mozkovou hemisféru, budou se střídat.

Při uvádění obou polokoulí neudávejte žádný směr ani doleva ani doprava. Prostě ji nechejte ať se rozrotuje sama. Koule musí rotovat kolem svislé osy, ne kolem vodorovné. Mnemotechnicky si to můžete představit jako kšiltovku na hlavě a točíte kšiltem dozadu a dopředu atd.

Jestliže se během cvičení dostaví nevolnost nebo slabá bolest hlavy, je to průvodní jev, že cvičení funguje správně, časem to přestanete vnímat. Pokud by tyto pocity byly nesnesitelné (o čemž pochybujeme) tak můžete přestat a vrátit se k tomuto cvičení za nějakou chvíli až Vám bude lépe, ale to neznamená, že nikdy.

 

Energetické těleso 3D MERKABA

Cílem tohoto cvičení je vytvořit zvláštní „ochranný“ energetický obal okolo svých těl, který je nezbytný pro náš další vývoj.

V našem pojetí se MERKABA skládá z jednotlivých „dvojitých čtyřstěnů“.

Výsledné těleso (3D) MERKABY tvoří jakoby ostnatou kouli (ježka), kdy jednotlivé protilehlé hroty jednotlivých dvojitých čtyřstěnů rotují stejně jako u výchozího dvojitého čtyřstěnu proti sobě.

Výchozí stavební tvar – DVOJITÝ ČTYŘSTĚN

3D Merkaba (energetické těleso) Merkaba - výchozí stavební tvar

Jsou proti sobě, v tom samém prostoru, rotující energetická pole ve tvaru čtyřstěnu. Tato pole, jsou tvořená geometrickými strukturami, dva čtyřstěny, které se vzájemně protínají tak, že jejich vrcholy jsou protilehlé.

Horní a dolní čtyřstěn se pronikají a tento pár tvoří „dvojitý“ čtyřstěn. Výchozí stavební tvar „dvojitý“ čtyřstěn se liší svou stavbou u ženy a muže.

Sestrojte nejdříve z energie vlastního Ducha první čtyřstěn, začněte se čtyřstěnem s hrotem nahoru (modrý, viz obrázky níže). Na úrovní kostrče (první čakry) sestrojte podstavu ve tvaru rovnostranného trojúhelníku tak, že střed tohoto trojúhelníku je shodný s první čakrou, strany trojúhelníku budou do vzdálenosti jedné paže všemi směry. Nyní, když máte sestrojenu podstavu, vyšlete paprsek energie z první čakry (středu podstavového trojúhelníku) až za ochranný val, tam ho ukončete, nyní propojte takto vzniklý vrchol čtyřstěnu s jednotlivými vrcholy podstavového trojúhelníku a sestrojíte takto čtyřstěn s vrcholem nahoru (modrý).

Analogickým způsobem sestrojíte čtyřstěn s vrcholem dolů (červený), s tím rozdílen, že podstava tohoto čtyřstěnu bude na úrovni prsních bradavek (čtvrté čakry) a střed této podstavy bude shodný se čtvrtou čakrou. Vrchol Tohoto čtyřstěnu bude ležet opět za hranicemi ochranného valu, ale tentokrát dole.

Nyní když jste sestrojili první základní stavební tvar – dvojitý čtyřstěn, rozrotujte jednotlivé čtyřstěny proti sobě dle popisu níže, dle svého pohlaví.

Rozdíly ve stavbě výchozího „dvojitého“ čtyřstěnu u ženy a muže

Následující obrázky znázorňují rozdíly ve stavbě výchozího „dvojitého“ čtyřstěnu. Pozorně si porovnejte tyto obrázky a všimněte si vzájemných rozdílů, hlavně rozdílného pootočení „modrého“ a „červeného“ čtyřstěnu u ženy a muže.

Podstava „červeného“ čtyřstěnu je na úrovni, bradavek (čtvrté čakry). Podstava „modrého“ čtyřstěnu je na úrovni kostrče (první čakry) Pokud stojíme, oba hroty – dolní/horní končí dole/nahoře za ochranným valem (viz „Odkrytá tajemství Matrixu aneb praktická cvičení 2“ – Ochrana vyšších těl – růžově-stříbro-zlatým světlem – paprskem). Na sumárním obrázku dole je ochranný val znázorněn fialkově.

3D Merkaba - žena 3D Merkaba - muž

ŽENA: „Modrý“ čtyřstěn, rotuje při pohledu dolů, PROTI směru hodinových ručiček.
MUŽ: „Červený“ čtyřstěn, rotuje při pohledu dolů, PO směru hodinových ručiček.

Sestavení výsledného 3D tvaru MERKABY – „ježka“

V následující sekvenci obrázků (z leva doprava a na konec dolů) je znázorněn zjednodušeně postup konstrukce až do výsledného 3D tvaru. Tento postup je zvolen tak, jak jsme zvyklí to dělat, jinak jestli Vám bude vyhovovat jiný postup, klidně ho použijte, důležité je ovšem dosáhnout výsledného tvaru včetně rotace jednotlivý prvků (ostnů).

Postupujte přibližně takto

K výchozímu tvaru a postavení (obr. 1) přidáte další dvojitý čtyřstěn do roviny pod úhlem 90° „modrým“ čtyřstěnem dopředu (obr. 2), po zvládnutí vizualizace této rotující dvojice přidáte další dvojitý čtyřstěn pod úhlem 90° „modrým“ čtyřstěnem doleva (obr. 3) vizualizujete si tuto rotující dvojici. Tím jste vytvořily osový kříž.

Je bohužel důležitá tato otrocká konstrukce, je nutné, aby si fyzické tělo pomalu zvykalo na vznikající energetické pole. Mě se jako průvodní jev dostavovala bolest v zádech, pokud budete mít podobný zážitek, tak se nelekejte a pokračujte dál.

Dále přidáte další dvojitý čtyřstěn do roviny pod úhlem 33° „modrým“ čtyřstěnem dopředu (obr. 4), po zvládnutí vizualizace této rotující dvojice přidáte další dvojitý čtyřstěn pod úhlem 33° „modrým“ čtyřstěnem dozadu (obr. 5), vizualizujete si tuto rotující dvojici.

Postupně symetricky přidáváte další dvojité čtyřstěny kolem „hlavních os“ reprezentovaných osovým křížem znázorněném na obr. 3. Cíl je zatěžovat tělo postupně symetricky energetickým polem.

Dle tohoto postupu pokračujeme dále a přidáte další dvojitý čtyřstěn do roviny pod úhlem 66° „modrým“ čtyřstěnem dopředu (obr. 6), po zvládnutí vizualizace této rotující dvojice přidáte další dvojitý čtyřstěn pod úhlem 66° „modrým“ čtyřstěnem dozadu (obr. 7), vizualizujete si tuto rotující dvojici.

Výsledek by měl být svislý „prstenec“ z „ostnů“, viz obr. 7.

Dále se postupuje analogicky, a budeme vytvářet prstenec ve vodorovné rovině (viz obr. 11).

Takže stejně jako posledně přidáte další dvojitý čtyřstěn do vodorovné roviny pod úhlem 33° „modrým“ čtyřstěnem doleva (obr. 8), po zvládnutí vizualizace této rotující dvojice přidáte další dvojitý čtyřstěn pod úhlem 33° „modrým“ čtyřstěnem doprava (obr. 9), vizualizujete si tuto rotující dvojici. Potom přidáte další dvojitý čtyřstěn do vodorovné roviny pod úhlem 66° „modrým“ čtyřstěnem doleva (obr. 10), po zvládnutí vizualizace této rotující dvojice přidáte další dvojitý čtyřstěn pod úhlem 66° „modrým“ čtyřstěnem doprava (obr. 11), vizualizujete si tuto rotující dvojici.

Další postup již nebudeme takto podrobně rozepisovat analogickým způsobem doplníte ostatní „nakloněné roviny“ (obr. 12, 13, 14 a 15) dvojitými čtyřstěny a vytvoříte výsledný 3D tvar – „ježka“ (obr. 15). Na posledním obrázku 16 jsme se pokusili znázornit pomocí poloprůsvitné koule poslední vrstvu – ochranný val (viz článek Odkrytá tajemství Matrixu aneb praktická cvičení 2). „Ostny“ výsledné 3D Merkaby (ježka) propichují mírně ochranný val. Nakonec začnou vyzařovat z hrotů jednotlivých rotujících dvojitých čtyřstěnů „modré“ „blesky“, které se začnou vzájemně propojovat a spojí se ve výsledné energetické pole. To jsme se pokusili znázornit na posledním obrázku, ale bohužel se nám ho nepodařilo věrně namodelovat, proto je pouze symbolicky znázorněno poloprůsvitnou koulí.

Tím je cvičení Merkaby u konce.

3D Merkaba 1-6
3D Merkaba 7-12
3D Merkaba 13-17

Důležitá upřesnění

Modrá a červená barva u čtyřstěnů je použitá pouze pro rozlišení jednotlivých tvarů. My používáme pro stavbu energetického pole ve tvaru „dvojitého“ čtyřstěnu jednotnou energii a to konkrétně energii vlastního Ducha.

Během stavby 3D Merkaby neustále rotují „modrý“ a „červený“ čtyřstěn jednotlivých základních dvojitých čtyřstěnů. Z toho vyplývá, že u výsledné 3D MERKABY rotují všechny „ostny”. Pohlaví muž žena rozlišuje konstrukci výchozího stavebního tvaru.

Na sekvenci obrázků pro konstrukci 3D MERKABY je uveden postup pro „ženu“. Pro „muže“ je postup vlastně stejný, liší se akorát „konstrukce“ výchozího stavebního tvaru.

Jednotlivé „ostny“ jsou pod úhly 33°, jinými slovy a jednoduše pomyslně rozdělíte pravý úhel (90°) na 3 části.

Tímto byste měli mít sestrojené 3D Energetické těleso MERKABA, s rotujícími protilehlými hroty (čtyřstěny) z jednotlivých základních stavebních dvojitých čtyřstěnů.

Bezenergetické pásmo

V článku „Přechod naší podstaty do reality aneb iluze stále pokračuje a nebo, že by ne?!“ jsme se seznámili s „Bílým pásem“ a jeho poznáváním prostřednictvím vlastního Ducha.

Poznávání (průzkum) „Bílého pásu“ si můžete představit jako byste si šli zaplavat do moře, kde nevidíte na druhý břeh, např. jako Kryštof Kolumbus. Snažte se postupně plavat a plavat dokud nenarazíte jakoby na energetickou bariéru, která Vás nechce pustit dál. Postupem času se začnete nalaďovat na nové energie a projdete těmito bariérami. Nakonec se dostanete na konec „Bílého pásu“, kde najdete „průchod“.

Tímto průchodem musíte projít a dostanete se do řekněme „Bezenergetického pásu“. Jakmile se dostanete do „Bezenergetického pásu“ dostaví se specifický pocit, že máte poskakovat (driblovat), tak tento pocit akceptujte a poskakujte a nepřestávejte poskakovat. „Bezenergetický pás“ má totiž vlastnost jímat (zajmout), a mohli byste zde uvíznout nadobro. Postupně prozkoumávejte „Bezenergetický pás“ až narazíte na další průchod. Během průzkumu narazíte na Strážce, který Vás nepustí dál, dokud nebudete splňovat dané podmínky nebo se Vám musí podařit ho obelstít, zde je to individuální.

Příběh stále nekončí……
MEDITACE pokračuje……

Bubláci Eva a Josef

You may also like

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *