Slovníček zkratek a pojmů

Zkratky

Pro usnadnění a porozumění textů se kterými se můžete při studiu setkat.

advaita nedvojnost, jednota
advaitavédánta filozofický monistický systém, jeho základem je tvrzení, že jedinou pravou realitou je brahma a projevený svět je svou povahou iluzorní
adžná šestá čakra (umístěná mezi obočím)
aeon dlouhé období, věk, éra
ahamvrtti činnost „já“, zdroj nevědomosti
ahankára egoismus, vědomí „já“, činitel „já“, individualita, ješitnost
ahinsá neubližování
ákaša éter, prostor
ánanda blaženost
anáhata čtvrtá čakra (v oblasti solárního plexu)
antahkarana jemné tělo (astrální tělo), zvané též linga; myslící podstata, vnitřní orgán
antarmukha obrácený do sebe; sledování vlastních vnitřních procesů
anubhúti zkušenost bezprostředního poznání
arúpadžhána vnoř, duchovní pohroužení bez tvaru
ásana sedadlo, trůn; tělesné pozice a cviky v hathajóze
asparšajóga jóga nad protiklady
asura démon, zlý duch
ášram středisko náboženských a duchovních studií a meditací
átman vnitřní Já, Nadjá, poslední Pozorovatel, Svědek
átmavičára meditační systém založený na sebedotazování (co jsem já?) – podle S.R. Maharšiho
AUM věčný zvuk, posvátná slabika, mantra, nejobsáhlejší a nejvznešenější symbol hinduistického duchovního poznání (viz též ÓM)
avadhúta realizovaný světec, který nežije podle zvyklostí světské společnosti
avaranašakti zakrývající síla máji
avatár vtělení Boha na zemi
avéša dokonalé pomoření, příchod blaha
avidjá nevědomost
Bhagavadgíta „Zpěv vznešeného“; nejznámější indický náboženský text, „evangelium hinduismu“
bhakta oddaný
bhakti láska, oddanost
bhaktijóga jóga lásky
bháva cit, pocit, extáze
bhóga potěšení smyslů
bódhisattva světec, který se ze soucitu s ostatními bytostmi dočasně vzdal úplného vyvanuti, nirvány
brahma věčné nepomíjející absolutno, nevyšší podstata vší existence
bráhman kněz (příslušník první kasty)
buddha probuzený; ten, který uskutečnil dokonalé osvícení
Buddha historický Buddha Sákjamuni (vlastním jménem Siddhárta Gautama) – narozený 563 př. Kristem v dnešním Nepálu, zemřel 486 nebo 483 př. Kristem
buddhi rozum, inteligence, úsudková schopnost
čakra středisko duchovních schopností a závislostí (vásan) v jemném těle
čidábhása odražené vědomí
čit absolutní vědomí, mysl
čitta látka mysli, myšlení
daharavidjá malé poznání; realizace átmana v srdci
daršan milost Já
dharma pravda, cesta
dhí rozum, myšlenka
dhjána meditace, ponoření
drg „vidící“, Svědek, Vědomí jako poslední pozorovatel
dršja „viděné“ (vesmír), předmět pozorování smysly a myslí
dršti vidění, pohled
Dváparajuga označení jednoho ze čtyř světových věku (byl třetím a trval 864 000 lidský let); morálka klesla na polovinu, převládají rituály a lidé přestávají lpět na pravdě, objevily se touhy a choroby
džagat stvořený vesmír, svět jevů
džapa opakování božího jména nebo mantry
džíva živá duše, individuální bytost; ten, kdo žije v těle
džňána znalost, poznání, vhled, duchovní osvícení
džňánajóga jóga cesty rozumu a moudrosti
džňánin osvícený člověk, který poznává přímou zkušenost
gnóza znalost, poznání; vědomé zkušenostní poznání prostřednictvím probuzeného vědomí
granthi uzel
guna vlastnost, atribut
guru duchovní učitel
Indra vůdčí védský bůh; představuje tvůrčí princip; činitel rozdvojení původní jednoty jsoucna
jáma kontrola, sebekontrola
jóga duchovní cesta; spojení s Bohem, usilování o toto spojení; doslova „jho“
juga označení čtyř světových věků, jejichž trvání se počítá na nebeské, nikoli lidské roky (1 nebeský rok = 360 let lidských); viz též kalpa a jednotlivé jugy čtyři jugy jsou: Krtajuga nebo-li Satjajuga, Trétajuga, Dváparajuga a Kalijuga.
kaivalja výjimečnost; osvobození ducha
Kalijuga označení jednoho ze čtyř světových věků, jejichž trvání se počítá na nebeské, nikoli lidské roky (1 nebeský rok = 360 let lidských); začala údajně 3102 př. Kristem a dosud trvá; z původní morálky zůstala jen čtvrtina, duchovní snahy usínají, poznání upadá v zapomenutí, zlo se ujímá vlády, rozmáhají se nemoci, strach, únava, hlad, hněv a pochybnosti; (přesnost původních výpočtů je zpochybňována, věky mohou být kratší). Viz též kalpa a jednotlivé jugy čtyři jugy jsou: Krtajuga nebo-li Satjajuga, Trétajuga, Dváparajuga.
kalpa světový cyklus, světové období; jeden den a noc boha (Brahmy); podle védských spisů časový úsek, který sestává ze čtyř věků (juga) a trvá celkem 4 320 000 lidských let)
karma zákon vyrovnání; čin, akce; osud, který si člověk podle zákona příčiny a následku sám vytváří
karmajóga jógová cesta ke splynutí s Bohem; spočívá v obětavé, nezištné činnosti, při níž je zapomínáno na ego
kévala dočasný
kóan zenový příběh nebo filozofická hádanka; jeho smyslem je přimět žáka k hlubokému přemýšlení, hluboké introspekci a bleskovému osvícení; podstatou kóanu je zdánlivý paradox, který žáka nutí, aby opustil běžné logické pojmové chápání a nahradil je intuitivním nazíráním a transcedencí
krijájoga (aktivní jóga) část jógové praxe, která používá procedur vyžadujících úsilí
Kršna nejproslulejší hrdina indické mytologie, nejpopulárnější hinduistický bůh
Krtajuga označení jednoho ze čtyř světových věku (byl prvním a trval 1 728 000 lidský let); je to ideální věk, nezná zlobu, nenávist, zármutek, strach ani hrozbu
kundaliní „hadí síla“, tj. duchovní síla, jež sídlí v každém člověku na dolním konci páteře
kundaliníjóga jógová cesta, jejímž cílem je probudit „hadí sílu“ a vyzvednout ji nad hlavu, kde se spojí s božským principem, tím jógin dosáhne transcendentálního poznání
linga znak, znamení; rozlišující vlastnost, charakteristika; jemné tělo
lílá božská hra světa jevů; božská hra Já
mahábháva intenzivní, extatická láska k Bohu, nejvyšší projev lásky
mahárši velký „rši“ – velký mudrc, světec
májá iluze, závoj nevědomosti; božská tvořivá moc
mantra slabika, sled slabik či slov určených ke zbožné recitaci a opakování
mauna ticho, mlčení; stav vědomí světce či mudrce
mókša (mukti) osvobození, spasení
múladhára čakra ležící na nejnižším místě sušumny mezi pohlavními orgány a konečníkem; spočívá v ní (pokud není probuzená) kundaliní, božská duchovní síla
nádí „kanál“, kterým v jemném těle prochází kosmická energie
nidrá spánek
nirvána vyvanuti, vyhasnutí, osvobození
nirvikalpa nepochybující; nerozdělený
nirvikalpasamádhi dokonalé pohroužení do absolutního vědomí, do brahma, pocit individuality je rozpuštěn
OM věčný zvuk, posvátná slabika, mantra, nejobsáhlejší a nejvznešenější symbol hinduistického duchovního poznání (viz též AUM)
padma lotos
paramátma nejvyšší „Já“, nejvnitrnější podstata osobnosti totožná s brahma
pradžňá rozum, pochopení; nejvyšší moudrost, stav osvícení, vhled
prádžňá stav vědomí hlubokého spánku
pra krti příroda, kosmická tvořivá prasíla; prahmota, z níž se skládá vesmír; přirozenost, základ
pratjáhára odpoutání smyslů od smyslových předmětů
prána dýchání, životní dech; kosmická energie
pránájáma jógická dechová cvičení (zpravidla spojená se zvukem)
prasád milost, přízeň boha; jas, čistota, duševní klid
préma nejvyšší láska k Bohu
puruša prvotní věčný člověk, nejvyšší bytí; identický s átmanem a tím i s brahma (přestože z jeho spojení s prakrti vzniká vesmír, přihlíží puruša jako nezúčastněný divák jeho událostem a proměnám
rádžajóga královská jóga
rši věštec; světec; mudrc
sadguru dokonalý guru, který dosáhl osvícení a splynul v jedno s božským vědomím
sádhana duchovní praxe (cvičení zaměřené na zvládnutí některých z jógových cest)
sahadža přirozený, vrozený
sahasrára sedmá čakra (nachází se nad horním koncem sušumny (na temeni hlavy v jemném těle a kousek nad hlavou)
sákšin Svědek, poslední pozorovatel, vnitřní „já“
samádhi stav naprostého pohroužení, sjednocení
samjama duchovní koncentrace, sebeovládnutí
sannjása zřeknutí se všech světských a nepotřebných osobních zájmů kvůli dosažení nejvyššího poznání a osvobození
sansára koloběh zrození, smrti a opětovného zrození
sat existence, jsoucno, skutečnost; absolutní věčné neměnné bytí
sat-čit-ánanda existence-vědomí-blaho; přibližná představa absolutního bytí, čili brahma
Satjajuga zlatý, ideální věk, neznající zlobu, nenávist, zármutek, strach (údajně trval 1 728 000 lidských let)
satsang sdružení s Pravdou; pobyt ve společnosti duchovní osobnosti, mudrce
sattvický čistý, jasný
savikalpasamádhi pohroužení, kdy zůstává vědomí jáství (individuality)
siddhi nadpřirozené psychické schopnosti, které se mohou objevit jako vedlejší produkt duchovního vývoje
subham astu sarvadžagatam šťastny ať jsou všechny bytosti
sušumná nejdůležitější kanál v jemném těle (anatomicky odpovídá míšní dutině páteře)
sútra literární dílo sepsané hutným aforistickým slohem (náboženské nebo filozofické)
svadhišthána druhá čakra (leží naproti pohlavnímu orgánu)
svarúpa forma, podstata
šakti síla, moc, božská energie, energie
Sakti manželka Sivova, personifikace prvotní energie, sily
Sivá třetí bůh hinduistické trojice (vedle Brahmy a Višnua), ničitel nepoznání; dobrotivý, přátelský
tamas tupá pasivní síla přírody; projevuje se jako nepoznání, neschopnost, temnota, lenost
tantra učení, systém, vlákno; tantrajóga – viz kundaliníjóga
tapas žár, vedro, askeze; pokání, intenzivní duchovní cvičení, jehož cílem je dosažení nejvyššího poznání
tat doslova „to“ – užíváno ve smyslu nejvyššího principu absolutna
Trétajuga označení jednoho ze čtyř světových věku (byl druhým a trval 1 296 000 lidský let); již se objevila oběť a morálky (dharmy) ubylo o jednu čtvrtinu, oběti vyžadovaly více rituálů a obřadů, lidé již nejednali nezištně, ztrácí se pocit odpovědnosti
trikála tři časy (minulost, přítomnost, budoucnost)
vásany skryté tendence, potlačená podvědomá ztotožnění; latentní sklony, závislosti, jež si člověk přináší z minulých životů a které se mohou kdykoliv projevit; vinou nevědomosti si je však vytváří také v průběhu přítomného života
védana znalost, vědění
védy souhrn nejstarších textů indické literatury
vičára zkoumání, rozlišování
višva vesmír, bdění
vivéka rozlišování mezi skutečným a neskutečným, mezi věčným a pomíjivým

You may also like

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *