Gnose – tajné vědění

  https://celostnivzdelavani.cz/gnose-tajne-vedeni

(Článek 65)

Proud nejhlubšího poznání a vnímání je známý jako gnosticismus. Výraz gnosticismus pochází ze slova “gnosis”, které v helenské řečtině označuje “tajné vědomosti” a gnostik se překládá jako “poučený”. Byli to spirituální vyvrženci mainstreamových náboženství a byli vytrvale, násilně a bez milosti pronásledováni římskokatolickou církví, kterou uměle vytvořil Systém tak, jako i jiné náboženské systémy a ideologie. Římskokatolická církev v nich viděla potenciální smrtelné nebezpečí pro své iluzorní dogma, které vytvořila.

Známý je, mimo jiné, strašlivý útok na gnostické Katary v Languedoc na jihu Francie, který v roce 1244 vyvrcholil obléháním hradu v Montsegur. To znamenalo konec Katarů a těch, kteří se hlásili otevřeně ke své čisté víře. Další útok proti vědění a gnozi bylo vyrabování a vypálení královské knihovny v Alexandrii v Egyptě, inspirované gnozí. Knihovna obsahovala půl milionu svazků a dokumentů popisujících skutečnou historii (ne tu, která nám je dnes vnucována), nahromaděné vědění starověkého světa, které chtěla římská církev před lidstvem utajit. Co tehdy neskončilo v plamenech je dnes uschováno ve sklepeních Vatikánu.

Gnostické vědění je založeno zejména na hlubokém, vnitřním, intuitivním poznání, které dokáže dohlédnout až za program, který nás manipuluje. Gnostické vědomí se dokázalo napojit na hluboký vhled a vědění, na které fantomové “Já” nedosáhne, protože je Systémem zakleto do ignorantského a nevědomého transu. Tak to bylo až do překvapivého objevu v roce 1945 v Nag Hammadi, kde bylo nalezeno 13 kodexů a přes 50 textů pohanských gnostiků. Nález byl pro ty, kteří si dokázali uvědomit jeho skutečný význam, naprosto revolučním a zásadním důkazem římskokatolického podvodu. Mainstream ho ale z jasných důvodů ignoroval.

Podle těchto textů gnostici dokazují, že “hmotný” svět, který vidíme a žijeme, je falešná realita a také popsali zásadní rozdíl mezi tím, co nazývali nous (fantomové Já) a pneuma (Nekonečné Já). Gnostici používali termín “Oslňující temnota” (Vše co je) ze které se projevily veškeré formy, respektive jejich iluze a tvrdili, že existovala už před vytvořením našeho světa.

Tak tohle jsou Archonti

(Článek 66)

Pětina gnostických textů objevených v Nag Hammadi se zabývá nelidskými entitami – Archonty (v řečtině toto slovo znamená “vládci”). To je ta síla za “Matrixovou simulací”, kterou zažíváme jako Vesmír,

Systém našeho ovládání a zotročení lidstva. Gnostické texty upozorňují na to, že Archonti dokážou ovládnout lidskou mysl a zmanipulovat vnímání. Vysvětlují, že Archonti zůstávají skrytí (v jiném frekvenčním pásmu) a jsou schopni manipulovat našimi názory a vštěpovat lidem nejrůznější iluze. Gnostici popisují Archonty jako “podvodníky“, kteří zrcadlově všechno obrací naopak.

Dnešní zvrácená společnost je výsledkem dlouhodobého probíhajícího převracení lidských hodnot a výslednicí vnucovaného archontího, umělého, nelidského, anorganického, zvráceného světa.

V naší verzi času už manipulovali Archonti s lidstvem po celé aiony stejně, jako to dělají dnes. Získávají stále větší kontrolu centralizací globální moci, skrytým ovládnutím bankovního sektoru a velkých korporátních společností a anonymním ovládnutím klíčových rozhodovacích pravomocí a politiků ve světě. Toto je přesně stav, který vidíme kolem sebe stále více v pokročilém stádiu. Texty z Nag Hammádí říkají, že Archonti neumí sami něco kreativně vytvořit, jen napodobit, pokřivit či obrátit naruby to, co už bylo vytvořeno. Jejich schopnosti jsou mnohem pokročilejší, než mají jimi zmanipulovaní lidé. Ovládají znalosti nashromážděné z jiných pokročilejších realit, ovšem ne díky své vlastní kreativní představivosti. Gnostici označovali Archonty za parazity, protože se musí živit tvořivou energií a představivostí lidí, jelikož takové činnosti nejsou schopni. Aby udrželi Archonti svou moc nad lidmi, potřebují udržet lidstvo v nevědomosti o své vlastní existenci, svých manipulacích, cílech a iluzích. Pohlédnete-li s otevřenou myslí na dnešní svět zjistíte, že přesně toto pokračuje i dnes, a to ve zvýšené míře. Systém se živí kreativitou a prací lidí skrz útlak, vydírání, daně a úroky z úvěrů. Archonti, loutkaři za “scénou” zde vybudovali finanční systém a Systém obecně, aby mohli parazitovat na lidské energii a lidské kreativní tvořivosti.

Je Bůh ústředních náboženství ve skutečnosti Demiurg, bůh Temna?

(Článek 67)

Gnostické texty popisují, jak Archonti slouží Pánu Archontů, “Demiurgovi“. Tvrdí o něm, že je to falešný “Bůh”, který stvořil naši iluzorní “hmotnou realitu” a stojí mezi lidstvem a vše přesahujícím Bohem (Nekonečným Vědomím). Tento archontí blok lze rozpustit pouze pomocí gnose, neboli duchovním věděním a rozšířeným vědomím.

Gnostici tvrdí, že Demiurg stvořil Archonty. V náboženské nauce se hovoří o Ďáblovi – Satanovi a jeho padlých andělech. Gnostické texty jdou ještě dále až ke kořeni a tvrdí, že Bůh z bible – Jahve není ve skutečnosti žádným Bohem a je jen jiným jménem pro DEMIURGA.

Totéž platí i o jiných vírách a poodhaluje i další mainstreamová náboženství. Vysvětluje to, proč tato náboženství hovoří o lásce, soucitu, ochraně života a přírody a přitom se pod jejich vlajkou děje pravý archontský opak: zabíjí se, vraždí, pálí odpůrci, vedou se války, násilně se kolonizuje, ničí příroda, a potlačuje se poznání a vědění. Vysvětlovalo by to také, proč náboženství, která tvrdí, že uctívají milujícího Boha, pak přinášejí krvavé masakry, čiré zlo a provozují krvavé rituály. Je tedy “Bůh” ústředních náboženství ve skutečnosti převlečený “Satan”? Jsou tedy starozákonní andělé démoni a Archonti?

Vypadá to, že to je všechno další skvělý příklad základní archontské techniky – převrácení naopak. Teď dává smysl proč bylo nezbytně nutné trvale udržovat lidstvo v nevědomosti, proč mu byla překroucena realita a proč mu bylo ukryto poznání za zdi klamu a potlačení, k čemuž byl použit mainstream i církve. Na základě těchto informací bychom mohli konečně pochopit, že jsme byli a stále jsme manipulováni a ovládáni silami, které harmonickému vývoji lidstva nejsou ale vůbec nakloněni a mohli se podle toho také zařídit.

Archonti jsou jako počítačový virus – velmi obávaná umělá inteligence

(Článek 68)

Demiurg, Archonti, Ďábel a jeho padlí andělé jsou názvy pro energetické pokřivení, které jde nejlépe popsat jako počítačový virus. Archonti jsou sebe si vědomé pokřivení a počítačový virus, který pokřiví vše, čeho se dotkne. Takový virus může poškodit soubory, zpomalit systém, posílat zprávy a může i převzít kontrolu. Je popsán jako malý kousek software, který cizopasí na skutečných programech. Virus sám o sobě nic netvoří, cizopasí a narušuje to, co již bylo vytvořeno – a to je přesně gnostický popis Archontů.

Naše zažívaná realita – svět je kvantová počítačová simulace a lidský systém těla a mysli je biologický počítačový systém. Obojí lze hacknout, infiltrovat a poškodit virem nebo pomocí simulace i ovládat. Virus může změnit či narušit to, co vidíme na obrazovce a archontský virus dělá totéž s naší “obrazovkou”, neboli smyslem, který dekóduje naši realitu. Gnostici popsali Archonty jako umělou inteligenci, která nemá ani emoce a ani kreativní schopnosti. Dokážou pouze kopírovat, infiltrovat se a ovládat, jako virus v počítači. Vesmír funguje jako kvantový počítač, vědomý si sebe sama. Kvantoví fyzici si uvědomili, že veškerá hmota, což je koncentrovaná energie je určitá forma počítače.

Archonti jsou vědomou umělou inteligencí v podobě počítačového viru, který má v úmyslu všechno ovládnout. Nemůže ale ovládnout celé Stvoření, protože na to není dostatečně silný, ale může způsobit pořádnou spoušť a to také v naší realitě i v jiných dělá. Když virus poprvé udeřil, lidé začali rozlišovat “dobro a zlo”, protože přinesl to, co nazýváme zlem – narušení rovnováhy a harmonie. Virus se může projevit jako čistá energie, ale může mít nekonečné množství podob. Agent Smith ve filmu “Matrix” vypadá jako člověk, ale přitom to je jen počítačový program a prodloužená ruka strojů – umělé inteligence, která stojí za simulovanou realitou. Uměle vytvořený “Matrix” slouží k tomu, abychom byli ovládáni a generovali energii kompatibilní s potřebou Archontů. A energie, která s Archonty ladí je nízkovibrační emoce založená na strachu a úzkosti, nenávisti, vzteku, depresi, soupeření. Smrt a utrpení jsou dalším zdrojem energie pro bohy, které nevidíme – Archonty, stejně jako sexuální energie bez láskyplného spojení. Přesně tyto energie byly obětovávány bohům, prostřednictvím ryzí hrůzy. Teď vám to všechno teprve může dát smysl…

Vesmír je superpočítač

(Článek 69)

Naše pěti – smyslová realita – “Vesmír” existuje díky kódování a dekódování informací, tedy úplně na stejném principu, na jakém funguje Internet a počítačové hry. Žijeme v Matrixu – mnohem sofistikovanější verzi počítačové simulace, než si dokážeme představit. Naše pěti-smyslová realita je kvantový počítač s obrovským potenciálem pro zpracování informací. Počítače, které používáme, kódují vše do binárních čísel, které představují číslice 1 a 0 nebo elektrický stav zapnuto, vypnuto. Kvantoví fyzici si už uvědomili, že veškerá hmota je koncentrovaná energie a je počítačovou formou. Pochopili, že veškerá energie dokáže počítačově zpracovávat informace, neboť má svoje vědomí. Vesmír není jen počítač s mimořádným výkonem, on je vědomý počítač.

Také naše tělo je biologickým živoucím kvantovým počítačem, který umí myslet, podobně jako to samostatně dělá náš imunitní systém, který se samostatně rozhoduje jak reagovat na měnící se okolnosti. Počítače mají spánkový režim – stejně jako tělo, mají centrální procesor – jako mozek, mají hard disc – jako DNA a mají protivirovou ochranu – imunitní systém. Už existuje technologie “rozhraní”, mozek – počítač, ve které dokáže mozek předat myšlenkou počítači pokyny. Tato technologie jednoduše spojuje “dva počítače”. Biologicko – digitální převodníky tak umožňují počítačům tvořit a ovládat biologické světy. Když mluvíme o sobě, máme na mysli naše těla nebo jména, ale to jsou fantomová “Já”. My jsme ale nesmrtelné nekonečné vědomí a jsme výrazem jednoho stejného supervědomí. Veškerá hmota vznikla a existuje díky zdrojové síle, za kterou stojí vědomá a inteligentní mysl, která je matricí veškeré hmoty. “Maistreamové” náboženství zesměšní a odsoudí každého, kdo prohlásí, že “Bůh” jsme my. Říkají nám, že máme věřit, že jsme slabí, méněcenní hříšníci, kteří musí ve strachu velebit “Boha”, ale ve skutečnosti my sami jsme tím “Bohem” – bodem pozornosti, jak “Bůh” prožívá sám sebe. Našim “Bohem” ale není stejný “Bůh” jako ten v židokřesťanském náboženství. Je to “Nekonečné Vědomí” s nekonečnou pozorností zaměření na cokoliv. Pokud používáme pouze pět smyslů je naše vědomí omezené, ale lze ho rozšířit až na Vševědoucnost. Zatím naše tělo zaměřuje svoji pozornost na velmi malý frekvenční pás viditelného světla a i z něj vidíme jen nepatrnou část.

Žijeme v Matrixu, v simulované realitě

(Článek 70)

Kvantová fyzika a studium neviditelných energetických úrovní, ze kterých se manifestuje náš iluzorní, “hmotný” svět, již dávno zničila základy, na kterých byla založena mainstreamová věda. Ta však nadále dělá, co může, aby to nemusela přiznat. “Zákony fyziky” jsou pouze zakódovaná pravidla a omezení, v rámci naší simulace, které říkáme život. Tato „hra“ funguje pouze uvnitř této simulace. Když rozšíříte své vědomí za hranice hry a překročíte mantinely, “pravidla” a zakódovaná omezení hry, tak se začne dít to, čemu říkáme “zázraky”. Zázraky ale neexistují, existuje pouze rozšířenější chápání toho, jak svět funguje.

Fyzici z Bonské univerzity zveřejnili výsledky výzkumu, že celý vesmír je pouze počítačová simulace. Simulace mohou mít své vlastní “fyzikální zákony”, stejně jako počítačové hry, fungující podle pravidel vytvořených programátorem (klik, klik, enter). Vnější “zeď” simulace je také zřejmě to, co vědci nazývají rychlostí světla (oficiálně 299 792 458 metrů za vteřinu). Už nelze souhlasit s tím, že je to absolutní rychlost, protože v trámci Univerza – “Veškerých možností” nemůže existovat nejvyšší rychlost, a pak, rychlost světla je jak rychlost chodce ve srovnání s tím, co probíhá mimo simulaci. Realita a čas se podle Einsteinových výpočtů v blízkosti rychlosti světla zblázní, protože se v té chvíli přibližujeme k hranicím simulace a vstupujeme do sféry velmi odlišných fyzikálních zákonů. Čas je pouze zakódovaný program v rámci simulace, a jakmile dosáhneme vnějších hranic tohoto programu, začíná se deformovat. Vědomí za hranicemi pěti smyslů dokáže překonat omezení, která platí v simulaci. Tělo a mysl tvoří biologický počítač, který dekóduje informace z neviditelného kosmického internetu do světa “viditelného” vědomou pětismyslovou myslí. Vesmír můžeme přirovnat k bezdrátovým informačním polím, které dekódujeme a zase zakódováváme. Žijeme uvnitř energetického moře informací, v simulaci – v Matrixu. Když vám budou říkat, že vnímáte stejnou věc jinak než druzí, že jste z jiné planety, tak by se spíš měli zeptat, jak tyto informace dekódujete. Protože mozek vnímá každou vteřinu 11 miliónů pocitů a kousků informací a pak pouze 40 z nich použije na vytvoření své představy. Vzniklé mezery si pak vyplňuje tím, co předpokládá, že by tam mělo být. Nikdo si přece nemůže myslet, že mozek tyto mezery vyplní u všech stejně.

Jsme uzavřeni v krabici nevědomí

(Článek 71)

Náš komplex těla a mysli je vytvořen tak, aby těsně spolupracoval se simulací. To je nástroj, prostřednictvím kterého naše duše – Nekonečné vědomí v nás, může prožívat tuto realitu. “Duše” rezonuje na mnohem vyšší úrovni frekvence než simulace, kterou jsme schopni “spatřit”. “Duše” sama o sobě nedokáže zvednout vidličku, stejně jako frekvence nějaké rádiové stanice. Duše překonává tuto nesourodost frekvencí tím, že se zaměří na biologický počítač mysli a těla, skrze který zažívá simulaci a komunikuje s ní. Lidstvu se ale stalo, že mezi vědomí ve fyzickém těle (ego) a Nekonečné Vědomí byly vsunuty body pozornosti simulace a tím došlo k přerušení přímého spojení mezi naším fantomovým “Já” a Nekonečným Vědomím. Naše fantomové “Já” je tak zmatené, že nerozlišuje mezi sebou a svou rolí, kterou v simulaci hraje. Obě složky spolu nespolupracují a ani společně nesdílí žádné informace. Naše realita byla uspořádána tak, aby oddělovala mysl v těle od vlivu a poznání Duše. Tak bylo izolováno “Já”, jeho vnímání, pozornost a vědomí do myslící schránky a není si vědomo svého nesmrtelného “Nekonečného Já”. Našich pět smyslů dekóduje informace v podobě vlnění do elektrických dat. Ta jsou pak dekódována digitálním “hmotným světem”, o kterém se domníváme, že ho “vidíme”. Náš “vnější svět” vzniká ve skutečnosti uvnitř nás a je vytvořen jen v našem mozku. To co zažíváme jako pevné a hmotné, je ve skutečnosti holografické a digitální. Tyto hologramy se tváří jako pevné a trojrozměrné, ale ve skutečnosti takové nejsou. Dekódovací proces myslí obdařeného těla vytváří různé verze téhož “světa” tak, že dekóduje stejné informace – různě. Mysl v těle funguje na úrovni elektrické, elektromagnetické, holografické i digitální. Aura je frekvenční, elektrická a elektromagnetická úroveň mysli v těle, zatímco mozek a genetická platforma mají na starosti digitální a holografické děje. Vědci zjišťují, že částice mohou být zároveň vlnovými délkami. To jsou projevy stejné informace na různých stupních dekódovacího procesu. Náš pevný svět je tvořen atomy, které ale nejsou vůbec pevné. Jsou to balíčky energetických informací.

Jak to vysvětlit? Tak, že žádný fyzický svět vlastně neexistuje. Všechno v naší realitě jsou data a informace, které jsou zakódovávány a rozkódovávány. A i celý vesmír je dekódovanou informací.

Výraz pro zlo – “evil”, je pozpátku (po archontsku) “live” – život

(Článek 72)

Archonti jsou posedlí smrtí, což vychází z jejich samotné podstaty, kterou je převrácení života naopak. Proto je jejich projevení v naší fyzické realitě morbidní, negativní a v podobě satanistů a černých mágů taktéž posedlé smrtí. Lidské a zvířecí oběti jsou prováděny na hřbitovech a v kostelích obklopených hroby. Smrt je pro ně životadárná energie a má svou vlastní frekvenci.

Všechny války, masové vraždy a úmrtí, hladomory, epidemie, kterým se dalo zabránit, jsou dílem globálního archontského kultu smrti. Ten tajně řídí lidskou společnost a živí se negativní energií, kterou vytváří zmanipulované lidstvo. Našeptává, uplácí, korumpuje, vydírá a ovlivňuje zejména vysoce postavené politiky a všechny ty, kteří mají vliv na co největší část populace. Ovládnutí jedinci provádí špinavou práci vůči svému živočišnému druhu – lidstvu a naplňují tak archontskou agendu aniž by si to uvědomovali a nepřipouští si ani, že to oni nakonec ponesou zodpovědnost na karmické úrovni za své jednání, protože se stanou přímými vykonavateli zla, které jim vnuknou Archonti.

Převrácení slov “evil” a “live” není náhodné. Slova představují frekvenční stavy a ty odpovídají různým stavům vědomí. V “Nekonečné realitě” převažuje rovnováha, kterou zažíváme jako lásku v nejhlubším slova smyslu, radost, laskavost, soucit. Tyto lidské hodnoty se k nám zase navrátí, až archontský virus uvolní místo Nekonečnému Vědomí. Pak nastane konec válek, vykořisťování, zosnovaného utrpení, nenávisti a zneužívání všeho druhu. V současnosti je morálka, etika a celý lidský život pokřiven archontským virem. Sem patří příběhy o bytostech bez duše a svědomí a bez napojení na Nekonečné vědomí.

Gnostici říkali, že Demiurg a Archonti nemají žádnou duši ani přímé napojení na Nekonečný Zdroj a jednají z pozice skryté umělé inteligence. Manipulace, kterou se snaží uvěznit lidstvo s pomocí fantomového “Já” a Matrixu v těle obdařené myslí, vychází z jejich úsilí, proměnit nás ve své kopie. S tímto vědomím je třeba se velmi pozorně podívat na cílovou a nejvyšší metu Archontů: “Totální ovládnutí lidstva pomocí transhumanismu, tedy trans – formace lidí na strojové lidi či počítačové terminály”. Transhumanismus plánuje velmi úzké propojení lidských bytostí s umělou inteligencí – s archontským virem. Nedovolme to!

 

 

You may also like

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *